Posts

Showing posts from May, 2019

Mengupas Lebih Dalam Tentang 'Ain

Image
Segala puji bagi Allah. Dia Maha Besar, Dia Maha Kuasa dan kepada-Nyalah kita memohon rahmat dan ampunan. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada utusan dan penyampai dakwah yang pertama kali Nabi Muhammad n, kepada keluarga dan para sahabatnya dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti manhajnya sampai hari pembalasan.
Berikut ini dengan segala kerendahan hati penerbit “Pustaka Ruqyah” mempersembahkan sebuah karya Salahudinn Sunan Al-Sasaki seorang terapis Ruqyah Syar’iyyah yang berasal dari timur Indonesia, pulau Lombok.
Karya ini diberi judul Mengupas Lebih Dalam Tentang ‘Ain, mengungkap fakta dibalik pandangan mata jahat.Sebagian besar masyarakat kita hanya mengenal sihir,dan gangguan jin. Mereka jarang sekali mengetahui penyakit yang disebabkan oleh hasad dan ‘ain, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jiwa yang takjub atau dengki, lalu keluar melalui pandangan mata, baik dari orang yang jahat atau orang yang shalih. Untuk pembahasan yang di sajikan dalam buku in…